Riktlinjer för litteraturstudie
Med utgångspunkt från en eller flera frågeställningar inom ämnet uroterapi sammanställs och analyseras publicerade vetenskapliga artiklar minst fem för problemområdet. Analysen tar sin utgångspunkt i olika sätt att studera problemet. En litteraturstudie skall vara analys/syntes av litteraturgenomgången och inte ett referat av den valda litteraturen.
Insamlandet av kunskap med hjälp av litteraturstudie skall innefatta forskningsprocessens samtliga steg med väl förberedda och välavgränsade frågeställningar.
Det som skiljer en litteraturstudie från en empirisk studie är att frågorna ställs till ett urval av litteratur i stället för till människor med hjälp av frågekonstruktion.
     
Senast ändrad: 1998-06-12 /amj
Början på sidan

Kursens hemsida

Översikt över digitalt kursmaterial

Institutionens hemsida


Kontaktpersoner: Ann-Marie Jönsson/Marianne Gunnarsson
Lunds universitet
Institutionen för omvårdnad
Box 157, 221 00 Lund

Om du har synpunkter eller frågor om denna Web-sida,
kontakta Ann-Marie Jönsson

Webmaster

URL: http://www.omv.lu.se/uro9801/veten/veten05.htm